ADC Psychologia Biznesu

Oferta
Coaching

Coaching dla przedstawicieli handlowych

Wstęp

Celem proponowanego projektu jest doskonalenie metod pracy przedstawicieli regionalnych firmy.

Równorzędnym celem projektu jest stworzenie jednolitego, rozpoznawalnego na rynku sposobu pracy regionalnych przedstawicieli handlowych, który podkreśli specyficzny, pozytywny wizerunek firmy. 

Atutem przyjętej metodyki realizacji projektu jest możliwość bieżącego  monitorowania  i zwiększania efektywności działań przedstawicieli handlowych.

Zaproponowane procedury zbudują silny bezpośredni związek między szkoleniem, a praktyką.

Projekt składa się z trzech etapów:

Etap I – Wizyty studyjne

Celem tego etapu jest diagnoza aktualnego sposobu prowadzenia prezentacji i wizyt handlowych u klientów. Analiza ta uwzględniałaby różnice wynikające z indywidualnego stylu pracy przedstawiciela, a także różnice wynikające ze specyfiki grupy klientów.

Sesja informacji zwrotnych: 

Po zakończeniu  kolejnych wizyt trener udziela informacji zwrotnych odnoszących się do zaobserwowanego stylu pracy poszczególnych przedstawicieli, a także pomaga w określeniu deficytów i atutów ujawnionych w trakcji wizyt studyjnych. Spostrzeżenia  i wnioski trenera  będą przedmiotem analizy w II etapie realizacji projektu.

Etap II – Sesja superwizyjna z menadżerem - koordynatorem sprzedaży

Cele: 

Poznanie zasad prowadzenia coachingu obejmujące m. in. tworzenie indywidualnych planów rozwoju zawodowego podwładnych.

 1. Zinwentaryzowanie problemów i trudności pojawiających się w trakcie realizacji zadań. Opracowanie skutecznych sposobów przeciwdziałania błędom i metod doskonalenia  efektywności funkcjonowania przedstawicieli handlowych.
 2. Opracowanie  lub zmodyfikowanie standardów prowadzenia kontaktów z klientami
  i kontrahentami firmy.

Metoda pracy:

Studia przypadków obejmujące m. in.:

 • określenie celów coachingu w odniesieniu do poszczególnych przedstawicieli,
 • określenie efektywnych formy kontaktu i sposobów aktywizacji klientów, 
 • inwentaryzacja najbardziej skutecznych sposobów: pozyskiwania i utrzymania klienta.

Etap III – Szkolenie - warsztaty tematyczne

Cele: 

Doskonalenie umiejętności  przedstawicieli handlowych w obszarach zdiagnozowanych  w trakcie wizyt studyjnych.

Metoda pracy:

W trakcie warsztatów koncentrujemy się na nauce praktycznych umiejętności podnoszących kwalifikacje zawodowe poszczególnych grup pracowników Zleceniodawcy. Przyjęty sposób prowadzenia szkoleń pobudza wewnętrzną motywację uczestników w dążeniu do osiągania pożądanych standardów pracy. Warsztaty obejmują m. in. następujące zagadnienia:

 • zasady efektywnego porozumiewania się z klientami o różnych typach osobowości
  i temperamentu,
 • konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, w tym zasady prowadzenia „trudnych rozmów” z klientami,
 • wywieranie wpływu -  jak zjednać sobie przychylność klienta - zasady formułowania przekonywującej argumentacji,
 • rola emocji w procesie sprzedaży.

  Podsumowanie

Struktura projektu gwarantuje wewnętrzną spójność programu i umożliwia dyskontowanie doświadczeń zdobytych na kolejnych etapach szkolenia.

Na ostateczny kształt programu mają wpływ również czynniki związane z organizacją pracy pionu handlowego, m. in. odpowiedzi na następujące pytania dotyczące pracy przedstawicieli handlowych:

 1. Jak PH spostrzegają swoje zadania strategiczne i taktyczne?
 2. Jak funkcjonuje system monitorowania i oceny pracy PH?
 3. Jak PH pozycjonują klientów i na jakich grupach koncentrują swoje działania?
 4. Kto jest grupą strategiczną dla PH?
 5. Jak mierzona jest efektywność pracy PH?
 6. Jakie są koszty pracy PH?

 

 

Ta strona używa plików cookies. Przeczytaj Politykę Prywatności i dowiedz się, do czego są używane. Sprawdź, jak wyłączyć Pliki Cookies

AKCEPTUJĘ