ADC Psychologia Biznesu

Oferta
Coaching

Coaching menedżerski

Wstęp

Coaching  jest bardzo efektywną metodą szkolenia przygotowującą uczestników programu do rozwiązywania konkretnych, realnych problemów występujących w pracy. Celem strategicznym proponowanego projektu jest doskonalenie metod pracy odnoszących się m. in. do rozwiązywania problemów i sytuacji spornych w realizacji celów firmy, a także skuteczne wsparcie menedżerów w samodzielnym poszukiwaniu optymalnych sposobów realizacji zadań zawodowych. 

Cele taktyczne coachingu:

 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów w codziennej pracy.
 • Zachęcanie do wzięcia odpowiedzialności za własne funkcjonowanie i rozwój zawodowy.
 • Budowanie poczucia sprawstwa i pewności siebie pracowników poprzez inspirowanie i wspieranie ich działań.

Zaproponowane procedury zbudują silny bezpośredni związek między szkoleniem, a praktyką.

Etap I.   Wizyta studyjna – „Fotografia dnia”.

Cele: 

 1. Diagnoza aktualnego sposobu funkcjonowania i metod realizacji przez menedżera jego standardowych zadań. Analiza ta uwzględnia specyfikę indywidualnego stylu pracy menedżera i zawiera m. in.:
 • zinwentaryzowanie problemów i trudności pojawiających się w trakcie realizacji zadań ze szczególnym uwzględnieniem relacji interpersonalnych w zespole,
 • określenie atutów i deficytów menedżera ujawnionych w trakcie wizyty studyjnej.
 1. Wstępne zdefiniowanie celów  i obszaru coachingu.
 2. Określenie ram organizacyjnych  realizacji programu.

Metoda pracy:

 1. Spotkanie z uczestnikiem coachingu - wstępne określenie potrzeb i oczekiwań.
 2. Rozmowa indywidualna z bezpośrednim przełożonym (tematem są  m. in. oczekiwania, definicja problemu, określenie sylwetki pracownika). 
 3. Obserwacja przebiegu realizacji zadań wykonywanych przez menedżera danego dnia. Wybrane zadania powinny być reprezentatywne dla typowego dnia pracy uczestnika programu.
 4. Sesja informacji zwrotnych z uczestnikiem coachingu - coach udziela informacji zwrotnych odnoszących się do zaobserwowanego stylu pracy menedżera, a także pomaga w określeniu deficytów i atutów ujawnionych w trakcji wizyty. Spostrzeżenia i wnioski coacha będą podstawą do zdefiniowania celu coachingu, ustalenia planu pracy i określenia perspektywy czasowej realizacji programu.
 5. Przyjęcie założeń do kontraktu określającego zasady przyszłego coachingu.
 6. Przeprowadzenie testów i kwestionariuszy z zakresu psychologii biznesu.
 7. Spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za organizacyjne aspekty realizacji programu coachingu indywidualnego – prezentacja założeń uzgodnionych z menedżerem - uczestnikiem coachingu.

 

Etap II.   Sesje coachingu

 Cele: 

 • Wsparcie w rozwoju  kompetencji  zawodowych menadżera.
 • Doskonalenie metod pracy menedżera z uwzględnieniem specyfiki zespołu.
 • Wypracowywanie optymalnych sposobów rozwiązywania problemów i realizacji  bieżących zadań.

METODA PRACY:

 • Analiza i opracowanie studiów przypadków obejmujące m. in.:
 • określenie celów coachingu w odniesieniu do poszczególnych tematów określonych w pierwszym etapie programu,
 • Sesje informacji zwrotnych udzielanych przez coacha, który pomaga we wdrożeniu wypracowanych rozwiązań w następujących obszarach funkcjonowania zespołu: 
 •  
  • zasady efektywnego porozumiewania się z  osobami o różnych typach osobowości,
  • rola emocji w relacjach z: przełożonymi, współpracownikami
  • i podwładnymi, 
  • mechanizmy motywacyjne i wywierania wpływu metodami nieinwazyjnymi,
  • egzekwowanie poleceń i konstruktywne wyrażanie ocen i opinii,
  • konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, w tym zasady prowadzenia „trudnych rozmów” ze współpracownikami,
  • budowanie klimatu sprzyjającego współpracy w zespole.
 • Trening zadaniowy – „prace domowe” w formie zadań do samodzielnej realizacji (odnoszących się do ustalonych obszarów coachingu)
 • Analiza zadań zrealizowanych przez uczestnika programu  pomiędzy sesjami  coachingu.

Czas trwania etapu (ilość sesji coachingu) określony zostaje po wizycie studyjnej. 

Podsumowanie:

Struktura projektu gwarantuje wewnętrzną spójność programu i umożliwia dyskontowanie doświadczeń zdobytych na kolejnych etapach szkolenia. Proponowane procedury budują kulturę organizacyjną firmy i podkreślają specyficzny, pozytywny wizerunek firmy wspierającej rozwój swoich pracowników. Atutem przyjętej metodyki realizacji projektu jest możliwość bieżącego monitorowania działań menedżerów i podejmowania zindywidualizowanych działań korekcyjnych zwiększających ich efektywność.

 

 

Ta strona używa plików cookies. Przeczytaj Politykę Prywatności i dowiedz się, do czego są używane. Sprawdź, jak wyłączyć Pliki Cookies

AKCEPTUJĘ